Định dạng số sau dấu chấm thập phân


Để định dạng số, ta sử dụng các pattern. Ở ví dụ này, sẽ định dạng số sang kiểu chuỗi với 2 chữ số sau dấu chấm bằng pattern “0.00″.
// just two decimal places
String.Format(“{0:0.00}”, 123.4567); // “123.46″
String.Format(“{0:0.00}”, 123.4); // “123.40″
String.Format(“{0:0.00}”, 123.0); // “123.00″ 
 Với pattern “0.##”, sẽ có tối đa 2 chữ số sau dấu “.” nhưng sẽ không thêm số 0 nếu số ban đầu có ít hơn 2 chữ số sau dấu chấm thập phân.

// max. two decimal places
String.Format(“{0:0.##}”, 123.4567); // “123.46″
String.Format(“{0:0.##}”, 123.4); // “123.4″
String.Format(“{0:0.##}”, 123.0); // “123″  
Định dạng số trước dấu chấm thập phân


Nếu bạn muốn có ít nhất 2 chữ số trước dấu chấm thập phân, hãy sử dụng pattern “00.0″. Có bao nhiêu số 0 trước dấu chấm thập phân thì kết quả sẽ có ít nhất bấy nhiêu chữ số trước dấu “.”
// at least two digits before decimal point
String.Format(“{0:00.0}”, 123.4567); // “123.5″
String.Format(“{0:00.0}”, 23.4567); // “23.5″
String.Format(“{0:00.0}”, 3.4567); // “03.5″
String.Format(“{0:00.0}”, -3.4567); // “-03.5″  
Định dạng dấu phẩy cho các số hàng nghìn

Để format số theo kiểu 20,000,000 bạn sẽ sử dụng 2 số 0 và 1 dấu phẩy giữa chúng. ví dụ “0,0.0″
String.Format(“{0:0,0.0}”, 12345.67); // “12,345.7″
String.Format(“{0:0,0}”, 12345.67); // “12,346″
Zero
Có 2 cách định dạng các số giữa khoảng 0 – 1. Ví dụ là 0.5 hoặc .5 (có số 0 trước dầu chấm hoặc là không có). Ví dụ dưới đây minh họa 2 trường hợp này:
String.Format(“{0:0.0}”, 0.0); // “0.0″
String.Format(“{0:0.#}”, 0.0); // “0″
String.Format(“{0:#.0}”, 0.0); // “.0″
String.Format(“{0:#.#}”, 0.0); // “” 
Định dạng căn lề cho số


Bằng các patterns, bạn có thể căn lề trái hay phải cho số. Xem ví dụ dưới:
String.Format(“{0,10:0.0}”, 123.4567); // ” 123.5″
String.Format(“{0,-10:0.0}”, 123.4567); // “123.5 ”
String.Format(“{0,10:0.0}”, -123.4567); // ” -123.5″
String.Format(“{0,-10:0.0}”, -123.4567); // “-123.5 “
Định dạng số âm và zero

Có thể chia pattern ra 3 phần bằng các dấu “;”. phần thứ nhất là định dạng số dượng, phần thứ 2 cho số âm, và phần thứ 3 cho số 0. Ví dụ:
String.Format(“{0:0.00;âm 0.00;zero}”, 123.4567); // “123.46″
String.Format(“{0:0.00;âm 0.00;zero}”, -123.4567); // “âm 123.46″
String.Format(“{0:0.00;âm 0.00;zero}”, 0.0); // “zero”
Vài ví dụ vui
String.Format(“{0:my number is 0.0}”, 12.3); // “my number is 12.3″
String.Format(“{0:0aaa.bbb0}”, 12.3); // “12aaa.bbb3″
Định dạng tiền tệ

Qua bài viết định dạng chuỗi cho kiểu số trên, bạn chắc hẳn đã biết cách để format dữ liệu kiểu số của mình theo ý muốn rồi chứ? Rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng:
String.Format(“{0:0,0 vnđ}”, 20000000); //kết quả sẽ là 20,000,000 vnđ. 
 Chúc các bạn thành công.